Wciąż trwa proces rekrutacji do służby w policji. Oferta jest skierowana do ludzi młodych oraz wszystkich tych, którzy chcą mieć wpływ na własny rozwój zawodowy oraz pomagać innym. Od 1 września 2017 r. dokumenty można składać również w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy- pisze Komenda Powiatowa Policji w Gryficach.

Osoba przyjmowana do służby w Policji otrzymuje uposażenie już podczas szkolenia podstawowego w wysokości 1899,70 zł netto miesięcznie.

Po ok tygodniu od nawiązania stosunku służbowego kandydat trafia na nieodpłatne szkolenie podstawowe, które trwa 5,5 miesiąca i jest organizowane przez Szkoły Policji w Pile i Słupsku (dla policjantów województwa zachodniopomorskiego).

Po ukończeniu przeszkolenia podstawowego, każdy policjant jest obligatoryjnie mianowany na wyższe stanowisko służbowe i otrzymuje podwyżkę uposażenia do kwoty 2593,30 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Po ok 2 – tygodniach od ukończenia przeszkolenia podstawowego każdy policjant trafia na 1,5 – miesięczną adaptację zawodową, w trakcie której pełni służbę na terenie Warszawy lub Szczecina, otrzymując nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie .

Po ukończeniu adaptacji zawodowej policjant jest kierowany do macierzystej jednostki Policji i przystępuje do służby na wyznaczonym stanowisku (najczęściej w pionie prewencji).

Policjantom w służbie przysługują m.in. następujące świadczenia socjalne tj.

 • nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia)
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby,
 • dofinansowania do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia o Policji (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz 1782) każdy, kto chciałby zostać policjantem musi spełniać następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w którego skład wchodzi: podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), który można pobrać ze strony www.policj.gov.pl Menu Praca/Jak zostać policjantem/Dokumenty do pobrania, a ponadto kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności (oryginały do wglądu). Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
 2. test wiedzy,
 3. test sprawności fizycznej,
 4. badania psychologiczne,
 5. postępowanie sprawdzające, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 6. rozmowa kwalifikacyjna,
 7. komisja lekarska
 8. lista rankingowa (ustalenie kolejności kandydatów do przyjęcia na podstawie liczby punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą uzyskać bliższe informacje w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47,

tel.:91 82 11 235 lub 91 82 11 261

w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00

Uwaga!

Dokumenty są przyjmowane w trybie ciągłym, a wskazane w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie terminy przyjęć dotyczą kandydatów, którzy zrealizowali wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Od 01 września 2017 r. w/w dokumenty można składać osobiście również w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds Kadr i Szkolenia pok.205

Tel.91 38 57 582

W dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

_

Pamiętaj! My podajemy źródła z których korzystamy!

Źródło artykułu: gryfice.policja.gov.pl

Grafika: policja.pl

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj