Urząd Miejski w Trzebiatowie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie stosownych zezwoleń na terenie Gminy Trzebiatów, że do 31 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek złożyć oświadczenie o wartości (brutto) ich sprzedaży za rok 2018 i dokonać wpłaty co najmniej pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2019 roku, zgodnie z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2137).

Przypominamy również, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia:

A. przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

B. przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i do 30 września danego roku kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) – dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie (bądź niedokonanie odpowiednio powiększonej opłaty w dodatkowym 30-dniowym terminie) czy niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym czasie (bądź niezłożenie oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej) skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

źródło: UM Trzebiatów

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj